Všeobecné obchodní podmínky a pravidla
KVALITA fitness a wellness

(verze 2 platná od 17. 11. 2018)

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky členství (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí obsahu smlouvy o členství mezi
KVALITA - družstvo služeb, IČ:
13497863, DIČ (VAT): CZ13497863, sídlem: Dvořákova 383/17, 370 01 České Budějovice (dále jen ,,Provozovatel”) a osobou označenou ve smlouvě jako člen.
Členem se rozumí osoba, jež může uzavřít Členství s provozovatelem, je způsobilá k právním úkonům a jež dovršila 18. roku svého věku; za osoby mladší 18-ti let je oprávněn Členství s provozovatelem uzavřít jejich zákonný zástupce (dále jen (,,Člen”). Na základě úhrady služeb je Provozovatel počínaje dnem vzniku Členství povinen umožnit Členovi čerpání služeb, které jsou obsahem členství a Člen je povinen zaplatit Provozovateli sjednanou cenu členství. Uhrazením služeb se Člen zavazuje dodržovat též Provozní řád Klubu a další interní předpisy Klubu související s členstvím, které jsou umístěny na www.kvalitafitness.cz a na recepci Provozovatele (dále jen ,,PŘK”). Člen svým souhlasem na webových stránkách anebo podpisem potvrzuje, že byl před uzavřením Členství nebo před jednorázovým vstupem (bez Členství) se s obsahem VOP a PŘK seznámil - aktuální znění je k dispozici na recepci anebo na webových stránkách.

2.      VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1.             KLUB

Klubem se rozumí tělovýchovné a sportovní zařízení sloužící k rekondici a regeneraci, která se nachází ve 3. a 4. nadzemním podlaží budovy provozovny Provozovatele na adrese: Husova tř. 1373/13, 370 05 České Budějovice. V klubu se nachází mimo jiné (a) Wellness zóna zahrnující finskou saunu, infra saunu, bio saunu, Kneippovy lázně a hygienické zázemí, (b) sál Barcelona 1992, sál Athény 1896 a sál Nagano 1998 nabízející cvičení různých druhů aktivit pod vedením instruktorů dle aktuálního rozvrhu, (c) posilovna vybavená mimo jiné kardio přístroji, posilovacími přístroji a posilovacím náčiním. Všechny prostory Klubu jsou označeny při vstupu na jednotlivých dveřích.

2.2.             JEDNORÁZOVÉ VSTUPY

Umožňují klientovi jednorázový přístup do klubu dle zvolené služby a dle aktuálního ceníku. Jednorázové služby lze čerpat i pomocí předplacených (časově omezených) balíčků COOL MINI a COOL MAXI.

2.3.             ČLENSTVÍ

Umožnuji klientovi opakovaný přístup do klubu dle podmínek Členství.

2.3.1.         POSILOVNA zahrnuje časově neomezený vstup do Salt Lake City 2002, v případě verze MIMO ŠPIČKU musí být příchod a odchod turniketem vždy MIMO ŠPIČKU, jinak je účtováno dle ceníku.

2.3.2.         SÁLOVÉ LEKCEzahrnuje neomezený počet sálových lekcí

2.3.3.         WELLNESSzahrnuje časově neomezené vstupy do Helsinky 1952

2.3.4.        doplňková služba – VODA + RUČNÍK

Ke každému vstupu má klient možnost bezplatně obdržet 1 láhev vody a 1 ks ručníku nebo 1 ks prostěradla.

2.3.5.        doplňková služba – VLASTNÍ SKŘÍŇKA

Umožňuje klientovi mít svou vlastní skříňku, kde lze uchovávat své věci i v době mimo návštěvu klubu.

2.3.6.         SLEVY při trvání členství10% na většinu služeb (viz ceník)

2.3.7.         PŘEVEDENÍ na JINOU osobou lze POUZE u varianty na 12 měsíců a to jednou za 3 000 Kč.

2.3.8.         PŘERUŠENÍ lze POUZE u varianty na 12 měsíců a to vícekrát, BEZ udávání důvodů s tím, že délka přerušení musí být minimálně 30 dní a členství musí být ukončeno do 24 měsíců od jeho počátku

 

2.4.             ZVÝHODNĚNÝ CENÍK platí pro:

každý do 18-ti let věku (po předložení OP nebo jiného dokladu)

STUDENT denního studia do dovršení 26-ti let (ISIC nebo potvrzení o studiu)

každý od 65-ti let věku (po předložení OP nebo pasu)

DŮCHODCEinvalidní (po předložení pobírání starobního důchodu, průkazu ZTP, ZTP-P nebo rozhodnutí o změněné prac.schopnosti - invaliditě)

UČITELÉ (po předložení dokladu prokazující úvazek min. 4 hodiny denně)

VIP PARTNER KVALITA profi partner ® - zaměstnanci klientů Kvalita – družstvo služeb nebo KVALITA náhradní plnění s.r.o. po ověření (zaměstnanecká průkazka, ověření u klienta atp.) a také klienti s trvalým pobytem v domě, kde jsou poskytovány služby Kvalita – družstvo služeb

3.       VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

3.1.             uzavírá na dobu určitou s nebo bez automatického prodlužování

3.2.             uzavírá se na dobu OD/DO, tuto dobu si vždy volí klient sám a to buď na webových stránkách, nebo na recepci před úhrado, dnem vzniku členství je datum OD

3.3.             provozovatel může Členství jednostranně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení písemné výpovědi Členovi v případě, že Člen podstatným způsobem, nebo opakovaně méně podstatným způsobem poruší tyto VOP nebo PŘK. Opakovaným porušením se rozumí třetí, nebo jakékoliv další porušení povinnosti bez ohledu na její charakter, pokud byl Člen při druhém porušení povinnosti upozorněn na možnost výpovědi Členství v případě dalšího porušení povinnosti. Při ukončení členství nevzniká Členovi nárok na jakoukoli finanční kompenzaci.

3.4.             AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ ČLENSTVÍ

3.4.1.    Automatická platba je založena z důvodu automatické obnovy členství.

3.4.2.    Maximální částka, která bude strhávána, je cena Vámi zvoleného členství.

3.4.3.    V případě, že budete mít nárok na slevu, bude Vám automaticky přiznána a účtována cena nižší.

3.4.4.    Platba bude strhávána od (DNES) do doby, než zrušíte automatickou obnovu.

3.4.5.    Platba bude strhávána měsíčně nebo ročně, dle Vašeho nastavení.

3.4.6.    Platba bude strhávána vždy 7 dní před automatickou obnovou členství.

3.4.7.    Případnou změnu rozsahu členství je možné provést online kdykoliv před stržením.

3.4.8.    Automatickou obnovu je možné kdykoliv zrušit online nejpozději 7 dní před automatickou obnovou.

3.4.9.    O každé změně nastavení, plánované platbě a uskutečněné platbě Vás bude klient informován e-mailem.

4.       CENA ČLENSTVÍ

Člen je povinen uhradit Provozovateli sjednanou cenu za zvolené členství IHNED.

5.       KREDIT

Každý člen má možnost si dobít na svůj účet kredit. Z kreditu lze hradit veškeré služby centra a slouží i k pokrytí případných storno poplatků sálových lekcí. Kredit lze dobít osobně na recepci hotově, platební kartou anebo lze také dobít online na www.kvalitafitness.cz (platební kartou anebo bránou banky). V případě, že klient nenavštíví centrum po dobu 12 – ti měsíců od poslední návštěvy, kredit automaticky propadá a nelze jej dále použít. V případě platby šekem nebo bezhotovostní poukázkou NELZE dobít přímo kredit, ale bude klientovi nabit balíček COOL MINI nebo COOL MAXI s omezenou dobou čerpání a s nemožností vybrat takto nabití balíček ve formě hotovosti.

6.       REZERVACE A STORNO POPLATKY

Pro přístup na sálové lekce, objednání trenérů a dalších služeb centra slouží webový rezervační systém. Tak aby mohla být rezervace úspěšně provedena, je nutné mít kredit v dostatečné výši, např. nyní na rezervaci sálové lekce je potřeba mít 150 Kč (přesná cena je vždy uvedena na webu). Tato částka se vždy při rezervaci odečte z kreditu/balíčku. V případě, že klient má členství SÁLOVÉ LEKCE bude mu při příchodu na tuto sálovou lekci kredit/balíček vrácen. V případě, že sálovou lekci klient nenavštíví nebo stornuje lekci méně než 60 minut před začátkem (čas storna může být u každé lekce jiný a je vždy u každé lekce uveden), není nárok na vrácení kreditu/balíčku a tato částka je v plné míře použita jako storno poplatek.

7.       PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE ČLENSTVÍM

Člen má po předložení čipové karty nebo čipového náramku právo využívat prostory, náčiní a sportovní nabídku Klubu podle rozsahu sjednaného členství.

člen je povinen zejména:

·         dodržovat VOP a PŘK

·         chovat se k ostatním členům korektně a ohleduplně

·         dodržovat pořádek a nerušit klidný provoz Klubu

·         zacházet šetrně se zařízením, která Člen užívá

·         respektovat pokyny vedení Klubu, jeho personálu, trenérů atd.

·         před každým cvičením zvážit svůj aktuální zdravotní stav a přizpůsobit mu zátěž a délku cvičení

·         hradit ceny za služby případně za zboží, které nejsou součástí jeho typu členství, a to dle ceníku platného v době poskytnutí služby

Člen se cvičení v Klubu účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a tělesně i duševně schopen jej absolvovat.

 

8.       IDENTIFIKACE ČLENA

Člen vyslovuje uzavřením Členství souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ,,Zákon”), zpracovával jeho údaje získané v souvislosti s jeho členstvím v Klubu a aby pořizoval, ukládal a dále zpracovával kamerové záznamy prostoru klubu a prostoru před budovou (netýká se prostoru sociálního zařízení, šaten a wellness).

8.1.             Člen na jednorázový vstup nemusí být identifikován a při vstupu je mu zapůjčena čipová karta za poplatek dle ceníku.

8.2.             Člen s členstvím nebo člen s vlastní čipovou kartou nebo čipovým náramkem musí být jednoznačně identifikován (karta/náramek je nepřenosný) a z tohoto důvodu musí před převzetím čipového náramku nebo čipové karty poskytnout Provozovateli tyto údaje, vymezení osobních údajů:

·         jméno příjmení, titul

·         datum narození

·         trvalé bydliště a kontaktní adresa

·         e-mail

·         telefon

·         fotografie

8.3.             Odmítne-li Člen splnit povinnost dle 8.2. a byť jeden údaj nepředá, čipová karta, nebo čipový náramek mu nebude vydán a členství nemůže být uzavřeno.

8.4.             V případě zapomenutí vlastní čipové karty nebo čipového náramku bude Členovi Provozovatelem zapůjčena náhradní za poplatek dle ceníku a to až po předložení dokladu totožnosti (OP nebo pas).

8.5.             V případě zjištění neoprávněného užití členské karty osobou odlišnou od Člena, takovou členskou kartu Provozovatel zadrží a současně uplatní smluvní sankci ve výši 3 000 Kč.

Každý člen je povinen se Provozovateli identifikovat vždy, když chce využívat služby na základě svého členství nebo má zakoupenou nebo zapůjčenou čipovou kartu/náramek.

pro nakládání s osobními údaji Člena stanoví Provozovatel následující podmínky:

·         účel zpracování: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, identifikace Člena při vstupu do Klubu; statistika čerpání služeb v rámci členství, vyhodnocení kvality služeb Klubu a jejich zlepšování, informování Člena o organizačních záležitostech Klubu

·         prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě

·         období, na něž je souhlas dáván: doba trvání Smlouvy a 5 let po jejím ukončení

·         osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: Provozovatel, jeho zaměstnanci a pracovní a smluvní partneři, kteří zajištují služby Klubu jeho členům

Člen má právo dle § 21 zákona. Člen má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv písemnou formou odvolat. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Člena elektronickou poštu pro potřeby šíření organizačních a obchodních sdělení týkajících se Klubu. Jde-li o obchodního sdělení, Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit Členovi jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.

9.       MINIMÁLNÍ GARANTOVANÁ PROVOZNÍ DOBA KLUBU a DALŠÍ USTANOVENÍ O PROVOZNÍ DOBĚ

9.1.             LETNÍ OBDOBÍ za letní období je uvažována doba od dubna do září

minimální garantovaný počet hodin týdně: POSILOVNA: 72 hodin, WELLNESS: 37 hodin

9.2.             ZIMNÍ OBDOBÍ za zimní období je uvažována doba od října do března

minimální garantovaný počet hodin týdně: POSILOVNA: 100 hodin, WELLNESS: 67 hodin

9.3.             VÁNOCE A NOVÝ ROK

V období vánočních svátků a Nového roku ve dnech 23.12, 24.12, 25.12, 31.12 a 01.01 je klub vždy uzavřen, pokud není uvedeno jinak. V případě počtu garantované doby se tyto dny do týdenní garance hodin počítají, jako kdyby bylo otevřeno.

9.4.             OBECNÉ USTANOVENÍ O PROVOZNÍ DOBĚ

Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení pracovní doby v odůvodněných případech - to platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro členy komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění, klimatizování a podobné vnější vlivy) a které nebylo možné provést mimo provozní dobu klubu. Členům v tomto případě nevzniká nárok na vrácení ceny členství nebo jinou finanční kompenzaci avšak vzniká jim nárok na prodloužení členství o dny případného přerušení provozu – toto prodloužení provede Provozovatel automaticky všem členům.

9.5.             ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

Případnou plánovanou změnu provozní doby je Provozovatel oznámit všem členům nejpozději 7 dní před plánovanou změnou, oznámením se rozumí umístění nové provozní doby na webové stránky www.kvalitafitness.cz, další dostupné komunikační prostředky (facebook apod.) případně rozeslání na kontaktní e-mail Člena.– toto ustanovení se netýká neplánovaných přerušení provozu uvedené v bodě 9.4. . Případná změna provozní doby a při dodržení týdenní garance hodin nemůže být ze strany důvodem k ukončení Smlouvy

10.   ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Provozovatel odpovídá za škodu na věcech odložených v Klubu na místě k tomu určeném, a to za podmínek dle § 2945 občanského zákoníku tj. za uložení obvyklých věcí v uzamčených skříňkách v šatnách jako je oblečení, obuv, hygienické potřeby, apod. Na odkládání klenotů, peněz a jiných cenností (např. hodinky, mobilní telefony apod.) jsou určeny speciální bezpečností schránky umístěné před vchodem do šaten a Člen je povinen je pro tyto účely používat.

Člen odpovídá Provozovateli, jeho zaměstnancům či jiným pracovníkům, ostatním členům Klubu nebo jiným osobám nacházejícím se v Klubu za škodu, kterou jim způsobí na majetku nebo zdraví. Způsobí–li Člen škodu, je povinen poskytnout Provozovateli součinnost při vyplnění příslušného formuláře o škodě a škodu zcela uhradit. Porušení některé z povinnosti dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tyto VOP (verze 2) vstupují v platnost od 17.11.2018. Provozovatel má právo na jejich jednostranné změny a úpravy, na které vždy Člena předem upozorní, zejména emailem nebo osobně na recepci a dále zveřejní tyto podmínky na webu.

verze: 2, platná od: 17. 11. 2018