Všeobecné obchodní podmínky a pravidla
KVALITA fitness a wellness

(verze 1.01 platná od 20. 5. 2015)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Tyto Všeobecné podmínky členství jsou nedílnou součástí obsahu smlouvy o členství mezi KVALITA - družstvo služeb, IČ: 13497863, DIČ (VAT): CZ13497863, s provozovnou Husova tř. 1373/13, 370 05 České Budějovice (dále jen „Provozovatel“) a osobou označenou ve smlouvě jako člen. Členem se rozumí osoba, jež může uzavřít smlouvu s provozovatelem, se může stát k právním úkonům způsobilá fyzická osoba, jež dovršila 18. roku svého věku; za osoby mladší 18-ti let je oprávněn smlouvu s provozovatelem uzavřít jejich zákonný zástupce (dále jen „Člen“). Na základě úhrady služeb je Provozovatel počínaje dnem vzniku členství povinen umožnit Členovi čerpání služeb, které jsou obsahem členství a Člen je povinen platit Provozovateli sjednanou cenu členství a plnit další povinnosti dle Smlouvy. Uhrazením služeb nebo podpisem Smlouvy se Člen zavazuje dodržovat též provozní řád Klubu a další interní předpisy Klubu související s členstvím, které jsou umístěny na www.kvalitafitness.cz a na recepci Provozovatele (dále jen „Klubová pravidla“). Člen svým souhlasem na webových stránkách anebo podpisem na Smlouvě potvrzuje, že byl před uzavřením Smlouvy s obsahem Klubových pravidel seznámen, jejich aktuální znění je k dispozici na recepci anebo na webových stránkách.

 2. VYMEZENÍ POJMŮ

  Klubem se rozumí tělovýchovné a sportovní zařízení sloužící k rekondici a regeneraci, která se nachází ve 3. a 4. nadzemním podlaží budovy provozovny Provozovatele. V klubu se nachází mimo jiné (a) Wellness zóna zahrnující finskou saunu, infra saunu, bio saunu, Kneippovy lázně a hygienické zázemí, (b) sál Barcelona 1992, sál Athény 1896 a sál Nagano 1998 nabízející cvičení různých druhů aktivit pod vedením instruktorů dle aktuálního rozvrhu, (c) posilovna vybavená mimo jiné kardio přístroji, posilovacími přístroji a posilovacím náčiním. Všechny prostory Klubu jsou označeny při vstupu na jednotlivých dveřích.

  Členstvím se rozumí možnost využívat prostory a zařízení Klubu a jeho služeb dle zvoleného typu a podtypu členství.

  1. členství BASIC

   Toto členství nezahrnuje žádné pravidelné poplatky. Členství BASIC Vám umožní vstup do fitness Salt Lake City 2002, na sálové lekce Athény 1896, Barcelona 1992 a Nagano 1998 nebo do wellness Helsinky 1952. Vybrané služby je možné zakoupit jako jednorázové vstupy anebo v cenově zvýhodněných balíčcích po 10 vstupech (sleva 10%) nebo po 30 vstupech (sleva 20%). Sleva na ostatní služby a bar: 0%.

   Možnost přerušení nebo převedení na jinou osobu: nelze, jedná se o jednorázové vstupy

  2. členství ECONOMY

   Toto členství zahrnuje neomezený přístup do fitness Salt Lake City 2002. Zbylé služby je možné dokoupit ve formě BASIC členství jako jednorázové vstupy nebo cenově zvýhodněné balíčky. Nabízena je i extra úsporná varianta MIMO ŠPIČKU (odchod z centra nejpozději do 14:00 v pracovní dny, o víkendech a ve svátcích bez omezení). Sleva na ostatní služby a bar: 5%.

   možnost přerušení: nelze – nutno uhradit celé sjednané členství bez přerušení

   možnost převedení na jinou osobu: lze, za poplatek 2 000 Kč

  3. členství STANDART S

   Toto členství zahrnuje neomezený na sálové aktivity Athény 1896, Barcelona 1992 a Nagano 1998 a jako bonus neomezený přístup do fitness Salt Lake City 2002, jednorázový vstup do wellness Helsinky 1952 je možné dokoupit. Nabízena je i extra úsporná varianta MIMO ŠPIČKU (odchod z centra nejpozději do 14:00 v pracovní dny, o víkendech a ve svátcích bez omezení).

   sleva na ostatní služby a bar: 10%

   možnost přerušení: lze pouze z vážných zdravotních důvodů (nutno doložit) a to na dobu min. 1 měsíce a max. 3 měsíců, počet přerušení nesmí být více jak 1 v 12-ti po sobě jdoucích měsících

   možnost převedení na jinou osobu: lze, za poplatek 2 000 Kč

  4. členství STANDART W

   Toto členství zahrnuje neomezený přístup do welness zóny Helsinky 1952 (jedná se o vstup negarantovaný, tj. přístup umožněn do počtu 15 osob) a jako bonus neomezený přístup do fitness Salt Lake City 2002, sálové aktivity je možné dokoupit ve formě jednorázových vstupů. Nabízena je i extra úsporná varianta MIMO ŠPIČKU (odchod z centra nejpozději do 14:00 v pracovní dny, o víkendech a ve svátcích bez omezení).

   sleva na ostatní služby a bar: 10%

   možnost přerušení: lze pouze z vážných zdravotních důvodů (nutno doložit) a to na dobu min. 1 měsíce a max. 3 měsíců, počet přerušení nesmí být více jak 1 v 12-ti po sobě jdoucích měsících

   možnost převedení na jinou osobu: lze, za poplatek 2 000 Kč

  5. členství PREMIUM

   Toto členství zahrnuje neomezený přístup do fitness Salt Lake City 2002, na sálové lekce Athény 1896, Barcelona 1992, Nagano 1998 i garantovaný vstup do wellness zóny Helsinky 1952. Nabízena je i extra úsporná varianta MIMO ŠPIČKU (odchod z centra nejpozději do 14:00 v pracovní dny, o víkendech a ve svátcích bez omezení).

   Sleva na ostatní služby a bar: 15%.

   možnost přerušení: lze z jakýkoliv bez doložení důvodu a to na dobu min. 1 měsíce a max. 3 měsíců, počet přerušení nesmí být více jak 2krát v 12-ti po sobě jdoucích měsících

   možnost převedení na jinou osobu: lze, za poplatek 2 000 Kč

  6. členství LUXURY

   Toto VIP člentví zahrnuje neomezený přístup do fitness Salt Lake City 2002, na sálové lekce Athény 1896, Barcelona 1992, Nagano 1998 i garantovaný vstup do wellness zóny Helsinky 1952. Pro klienty je připraven zvláštní vchod, VIP šatna s vlastní designovou skleněnou skříňkou. Ostatní služby dle individuálních požadavků klienta (osobní tréninky, MFK, výživové poradenství, masáže).

   Sleva na ostatní služby a bar: 20%.

   možnost přerušení: lze z jakýkoliv bez doložení důvodu a to na dobu min. 1 měsíce a max. 3 měsíců, počet přerušení nesmí být více jak 2krát v 12-ti po sobě jdoucích měsících

   možnost převedení na jinou osobu: lze, za poplatek 2 000 Kč

  7. Veškerá členství lze ještě dělit na: a) mimo špičku, b) celý den. Klienti, kteří fitness centrum navštěvují, opouštějí vždy do 14:00 nebo jej navštěvují jen víkendech, mají nárok na extra slevu, díky které mohou získat ještě výhodnější měsíční členství.

  8. OMEZENÍ PRO ČERPÁNÍ BEZPLATNÝCH ČLENSTVÍ

   Čerpání bezplatného členství je bez jakéhokoliv závazku, pokud na voucheru není uvedeno jinak. Kapacita jednotlivých voucherů může být na jednotlivé dny/týdny/měsíce omezena bez předchozího upozornění s tím, že celková kapacita pro čerpání všech vydávaných voucherů je minimálně 1,3 násobek vydaných voucherů.

   V případě čerpání jakéhokoliv členství, které je čerpáno ZDARMA, platí veškeré výhody uvedené daného členství – viz výše, avšak jsou zde tyto upravené obecné podmínky takto:

   možnost přerušení: nelze nikdy

   možnost převedení na jinou osobu: nelze nikdy

   možnost čerpání: na každou osobu pouze jednou

   možnost uplatnění více voucherů: musí být uplatněny tak aby na sebe navazovaly – nelze uplatnit jeden voucher, poté nebýt členem a poté uplatnit druhý - v tomto případě druhý a další voucher propadá bez náhrady

   Případné výjimky z tohoto omezení jsou vždy uvedeny na voucheru. Podmínky uvedené na voucheru mají přednost před tímto omezením.

  9. SLEVY NA JEDNORÁZOVÉ VSTUPY BASIC A SLEVY NA ČLENSTVÍ:

   děti a studenti po předložení ISIC: 20%

   (nebo možno předložit jiný doklad prokazující studenta denního studia)

   učitelé po předložení ITIC: 20%

   (nebo možno předložit jiný doklad prokazující učitele s úvazkem min. 4 hodiny denně)

   starobní důchodci a osoby s invaliditou 1. nebo 2. stupně: 20%

 3. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

  Členství se uzavírá na dobu určitou. Členství se uzavírá na dobu OD/DO, tuto dobu si vždy volí klient sám a to buď na webových stránkách anebo je obsaženo ve smlouvě. Dnem vzniku členství je datum OD. Provozovatel může Smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení písemné výpovědi Členovi v případě, že:

  1. Člen podstatným způsobem, nebo opakovaně méně podstatným způsobem poruší Smlouvu, nebo klubová pravidla. Porušení se považuje za podstatné, jestliže bylo v době uzavření Smlouvy rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu Smlouvy, že Provozovatel nebude mít zájem na zachování členství Člena dle Smlouvy při takovém porušení Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí třetí, nebo jakékoliv další porušení povinnosti bez ohledu na její charakter, pokud byl Člen při druhém porušení povinnosti upozorněn na možnost výpovědi Smlouvy v případě dalšího porušení povinnosti.

  2. Člen bude v prodlení s úhradou některé složky ceny členství přesahujícím 30 dnů. Při ukončení členství nevzniká Členovi nárok na jakoukoli finanční kompenzaci. Dlužné poplatky je povinen uhradit dle Smlouvy a vyrovnání za služby do 10 dní od ukončení členství.

  3. Členství lze předčasně ukončit též písemnou dohodou mezi Členem a Provozovatelem, uzavřenou na příslušném formuláři Provozovatele. Nebude-li mezi stranami sjednáno jinak, je Člen v případě předčasného ukončení členství dohodou povinen zaplatit Provozovateli na jeho účet (jaký identifikátor), nebo v hotovosti na recepci Klubu sankční poplatek ve výši 25%, z nevyčerpaných měsíců, které zbývají ode dne ukončení členství dohodou do uplynutí smluvního období dle Smlouvy. Úhrada sankčního poplatku dle předchozí věty je podmínkou účinnosti dohody o předčasném ukončení členství. Na předčasné ukončení členství dohodou nevzniká Členovi za žádných okolností právní nárok.

 4. CENA ČLENSTVÍ

  Člen je povinen uhradit Provozovateli sjednanou cenu za zvolené členství dle Smlouvy. Cena členství je včetně příslušné sazby DPH.

  1. SPLATNOST

   Není-li ve smlouvě sjednána možnost splátek, je roční poplatek splatný na celé období členství a to do 14-ti dnů od uzavření Smlouvy na účet Provozovatele uvedený ve Smlouvě, nebo přímo při podpisu smlouvy na recepci. V případě prodloužení členství o další smluvní období je Člen povinen uhradit cenu členství na následující smluvní období členství nejpozději do 14-ti dnů od počátku nového smluvního období členství. Strany mohou ve Smlouvě v rámci ceny členství v poli ,,perioda plateb” sjednat hrazení ceny členství v pravidelných měsíčních, čtvrtletních, nebo půlročních splátkách. První splátka je splatná při uzavření Smlouvy. Druhá a další měsíční splátky jsou splatné vždy nejdéle k 25. dni v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření Smlouvy. Druhá a další čtvrtletní splátky jsou splatné vždy k 25. dni každého třetího měsíce následujícího po uzavření Smlouvy. Druhá půlroční splátka je splatná k 25. dni pátého měsíce následujícího po uzavření Smlouvy. V případě jednoměsíčního členství je poplatek splatný ihned v den podpisu smlouvy a to platbou v hotovosti, nebo platbou kartou.

  2. NEDODRŽENÍ SPLATNOSTI - ztráta nároku zvýhodněné ceny

   V případě, že Člen neuhradí jakoukoliv platbu do splatnosti platby a má nárok na zvýhodněnou cenu, tento nárok mu v daném období, kdy neprovedl platbu do splatnosti zaniká. V tomto období, kdy nebyla provedena platba do splatnosti je člen povinen uhradit běžnou cenu. Tuto běžnou cenu je Člen povinen uhradit nejpozději do 5-ti dní od platby původní.

  3. BONUSOVÝ KREDIT

   V případě, že klient provede platbu členství dopředu v režimu 6 měsíců předem nebo 12 měsíců předem má nárok na tento bonusový kredit:

   6 – měsíců předem – 5% uhrazené částky bude klientovi připsáno do kreditu

   12 – měsíců předem – 10% z uhrazené částky bude klientovi připsáno do kreditu

   Za úhradu předem se považují pouze platby provedené hotově, bezhotovostně, platební kartou nebo online platbou na webu. Platby vouchery, poukázkami a ostatními nepeněžními druhy nelze považovat za úhradu na základě které vzniká nárok na bonus.

   Na žádost klienta lze také částkou kreditu uhradit cenu členství.

  4. OSTATNÍ

   I v případě nevyužívání členství po sjednanou dobu je Člen povinen cenu členství uhradit za celou sjednanou dobu členství a nemá právo na vrácení zaplacené ceny členství, a to ani částečně. V případě dluhu na jakémkoliv finančním závazku Člena vůči Provozovateli bude Člen před vstupem do prostor Klubu na existenci dluhu a jeho výši upozorněn. Neuhradí-li Člen svůj finanční závazek vůči Provozovateli ani do konce měsíce, v němž nastala splatnost závazku, je Provozovatel oprávněn počínaje prvním dnem následujícího měsíce zakázat Členovi vstup do Klubu. V případě prodlení Člena s úhradou některé složky ceny členství přesahujícího 30 dnů, je Člen povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení a zároveň mu zaniká nárok na zvýhodněnou cenu. Při platbě ceny členství, nebo dalších plateb je povinností Člena uvádět své členské číslo, které je zároveň variabilním symbolem jeho bezhotovostní platby. Platbu je možné provést i na recepci v hotovosti, nebo platební kartou. Cenu ostatních základních či doplňkových služeb poskytovaných provozovatelem je klient povinen hradit buďto v hotovosti, platební kartou na recepci případně využitím předplaceného kreditu vloženého na účet Člena.

 5. KREDIT

  Každý člen má možnost si dobít na svůj účet kredit. Z kredit lze hradit veškeré služby centra a slouží i k pokrytí případných storno poplatků sálových lekcí. V případě, že klient nenavštíví centrum po dobu 12 – ti měsíců od poslední návštěvy, kredit automaticky propadá a nelze jej dále použít. Kredit lze dobít osobně na recepci hotově, platební kartou, případně poukázkou (Flexi Pas apod.) anebo lze také dobít online na www.kvalitafitness.cz (platební kartou anebo bránou banky).

 6. REZERVACE A STORNO POPLATKY

  Pro přístup na sálové lekce, objednání trenérů a dalších služeb centra slouží webový rezervační systém. Tak aby mohla být rezervace úspěšně provedena, je nutné mít kredit v dostatečné výši, např. nyní na rezervaci sálové lekce je potřeba mít 125 Kč (přesná cena je vždy uvedena na webu). Tato částka se vždy při rezervaci odečte z kreditu. V případě, že klient má členství, které zahrnuje i vstup na sálové lekce (členství STANDARD S, PREMIUM a LUXURY) bude mu při příchodu na tuto sálovou lekci kredit vrácen. V případě, že sálovou lekci klient nenavštíví nebo stornuje lekci méně než 60 minut před začátkem (čas storna může být u každé lekce jiný a je vždy u každé lekce uveden), není nárok na vrácení kreditu a tato částka je v plné míře použita jako storno poplatek.

 7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ SE ČLENSTVÍM

  Člen má po prodloužení klubové karty právo využívat prostory, náčiní a sportovní nabídku Klubu podle sjednaného členství.

  Člen je povinen zejména:

  • dodržovat Smlouvu a Klubová pravidla
  • chovat se k ostatním členům korektně a ohleduplně
  • dodržovat pořádek a nerušit klidný provoz Klubu
  • zacházet šetrně se zařízením, která Člen užívá
  • respektovat pokyny vedení Klubu, jeho personálu, trenérů atd.
  • před každým cvičením zvážit svůj aktuální zdravotní stav a přizpůsobit mu zátěž a délku cvičení
  • řádně a včas hradit finanční závazky dle Smlouvy
  • hradit ceny za služby případně za zboží, které nejsou součástí jeho typu členství, a to dle ceníku platného v době poskytnutí služby

  Člen podpisem Smlouvy prohlašuje, že se cvičení v Klubu účastní na vlastní nebezpečí, je zdráv a tělesně i duševně schopen jej absolvovat.

 8. IDENTIFIKACE ČLENA

  Každý člen je povinen se Provozovateli identifikovat vždy, když chce využívat služby na základě svého členství. Člen je povinen uhradit při vzniku členství zálohu 300,- Kč oproti zapůjčení čipové karty, nebo čipového náramku, který je dokladem o členství. Karta/náramek umožňuje vstup do zařízení a evidence čerpaných služeb. Je majetkem Provozovatele a je zapůjčena jmenovitě Členovi uvedenému ve Smlouvě, který je povinen ji chránit před poškozením, zneužitím a v případě ukončení členství ji ihned Provozovateli vrátit. Ihned po vzniku členství je Člen je povinen nechat se na náklady klubu vyfotografovat za účelem identifikace Člena. Odmítne-li Člen splnit povinnost dle předchozí věty, čipová karta, nebo čipový náramek mu nebude vydán a Provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Karta nebo náramek je nepřenosný a vystaven a na jméno dle Smlouvy tj. Člen není oprávněn členskou kartu přenechat k využití jiné osobě. Provozovatel je oprávněn v případě zjištění neoprávněného užití členské karty osobou odlišnou od Člena, takovou členskou kartu zadržet a současně provést z kreditu na ni vloženého srážku až do výše 5 000 Kč. V případě, že člen čipovou kartu nebo čipový náramek ztratí nebo je vrátí poškozený, jeho záloha propadá Provozovateli jako náhrada za ztracenou čipovou kartu či čipový náramek. Aby člen mohl získat novou čipovou kartu nebo nový čipový náramek, je povinen opět na to složit Provozovateli zálohu ve výši 300,- Kč.

 9. PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ

  Člen je oprávněn požádat Provozovatele o přerušení svého členství v případě, že typ jeho členství možnost přerušení umožňuje. Přerušit členství nelze u BASIC a ECONOMY. U členství STANDARD S nebo STANDARD W lze přerušit z vážných zdravotních důvodů (doložené zprávou) a to nejméně na 1 měsíc a nejvíce na 2 měsíců max. 1 krát za 12 měsíců. U členství PREMIUM a LUXURY lze přerušit na min. 1 měsíc a max. 2 měsíce a to max. 2 krát za 12 měsíců bez nutnosti dokládat důvody. Člen tak učiní předložením podepsaného formuláře žádosti o přerušení členství stanoveného Provozovatelem. Přerušení členství je možné pouze na dobu a za podmínek uvedených v provozním řádu, na základě doručení písemné žádosti Provozovateli. Členství nelze přerušit zpětně a podmínkou možnosti přerušení je neexistence závazku po splatnosti a řádné hrazení ceny členství a dalších případných závazků člena vůči Provozovateli. O dobu přerušení členství se prodlužuje doba platnosti smlouvy, uvedené ve Smlouvě o členství.

 10. PŘEVOD ČLENSTVÍ

  Ve výjimečných případech (zejména těhotenství, operace, vážná nemoc) je členství možno převést na třetí osobu, přičemž samotný vznik výjimečného případu nezpůsobuje zánik členství. Převod členství lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele, který je oprávněn třetí osobu odmítnout I bez udání důvodu. Náhradní členství lze uzavřít pouze na dobu v rozmezí od 3 do 6-ti kalendářních měsíců po sobě jdoucích, a to pouze jednou po dobu trvání účinnosti Smlouvy. Tato změna podléhá zpoplatnění dle aktuálního sazebníku poplatků v Klubu v okamžiku podání žádosti o náhradní členství.

 11. PROVOZNÍ DOBA KLUBU
  1. STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA KLUBU – letní období

   za letní období je uvažována doba od dubna do září

   RECEPCE pondělí – čtvrtek 06:00 – 22:00
   pátek 06:00 – 21:00
   sobota 15:00 – 21:00
   neděle a svátky 08:00 – 21:00

   V letní otevírací době si vyhrazujeme možnost uzavřít na max. 3 hodiny přes poledne (obvykle 11-14) v pracovní dny a v nepracovní dny na max. 5 hodin (obvykle 11-16)

   garantovaný počet hodin týdně: 72 hodin

   FITNESS otevírá s časem recepce a zavírá vždy 15 minut před uzavřením recepce
   WELLNESS pondělí – čtvrtek 07:00 – 21:00
   pátek 07:00 – 20:00
   sobota 16:00 – 20:00
   neděle a svátky 09:00 – 11:45, 16:00 – 20:00

   V letním období garantujeme provoz wellness min. po dobu 6 hodin v pracovní dny a v nepracovní dny min. po dob 4 hodin. Uvedená doba provozu wellness není závazná.

   garantovaný počet hodin týdně: 37 hodin

  2. STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA KLUBU – zimní období

   za zimní období je uvažována doba od října do března

   RECEPCE pondělí – čtvrtek 06:00 – 22:00
   pátek 06:00 – 21:00
   sobota 08:00 – 21:00
   neděle a svátky 08:00 – 21:00

   V zimní otevírací době obvykle přes poledne zavřeno nebude.

   garantovaný počet hodin týdně: 100 hodin

   FITNESS otevírá s časem recepce a zavírá vždy 15 minut před uzavřením recepce
   WELLNESS pondělí – čtvrtek 10:00 – 21:00
   pátek 10:00 – 20:00
   sobota 10:00 – 20:00
   neděle a svátky 10:00 – 20:00

   V zimním období garantujeme provoz wellness min. po dobu 8 hodin v pracovní dny a v nepracovní dny min. po dob 6 hodin. Uvedená doba provozu wellness není závazná.

   garantovaný počet hodin: 67 hodin

  3. VÁNOCE A NOVÝ ROK

   V období vánočních svátků a Nového roku ve dnech 23.12., 24.12., 25.12., 31.12. a 01.01. je klub vždy uzavřen. V případě počtu garantované doby se tyto dny do týdenní garance hodin počítají jako kdyby bylo otevřeno.

  4. OBECNÉ USTANOVENÍ O PROVOZNÍ DOBĚ
   • provozní doba může být ze strany provozovatele optimalizována a upravována tak, že pro Členy s členstvím ECONOMY, STANDARD S, STANDARDW, PREMIUM a LUXURY je garantována dostupnost ve výše uvedené týdenní garanci
   • pokud by ze strany Provozovatele došlo k úpravě provozní doby a snížila by se provozní doba o více jak 15% týdně než je garantované hodiny týdně, má Člen nárok na snížení ceny členství ve stejném rozsahu jako byla snížena provozní doba
   • provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení pracovní doby v odůvodněných případech - to platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro členy komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění, klimatizování a podobné vnější vlivy) a které nebylo možné provést mimo provozní dobu klubu. Členům v tomto případě nevzniká nárok na vrácení ceny členství nebo jinou finanční kompenzaci avšak vzniká jim nárok na prodloužení členství o dny případného přerušení provozu – toto prodloužení provede Provozovatel automaticky všem členům.
   • případnou plánovanou změnu provozní doby je Provozovatel oznámit všem členům nejpozději 30 dní před plánovanou změnou, oznámením se rozumí umístí nové provozní doby na webové stránky www.kvalitafitness.cz, další dostupné komunikační prostředky (facebook apod.) a rozeslání na kontaktní e-mail Člena (Provozovatel neručí za doručení do e-mailové schránky Člena) – toto ustanovení se netýká neplánovaných přerušení provozu uvedené v předchozím bodu
   • případná změna provozní doby a při dodržení týdenní garance hodin nemůže být ze strany důvodem k ukončení Smlouvy

  Denní provozní doba je stanovena a upravována ze strany Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení pracovní doby v odůvodněných případech. To platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro členy komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění, klimatizování a podobné vnější vlivy). Členům v tomto případě nevzniká nárok na vrácení ceny členství nebo jinou finanční kompenzaci. O dny případného přerušení provozu se automaticky prodlužuje členství člena.

 12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  Provozovatel odpovídá za škodu na věcech odložených v Klubu na místě k tomu určeném, a to za podmínek dle § 2945 občanského zákoníku tj. za uložení obvyklých věcí v uzamčených skříňkách v šatnách jako je oblečení, obuv, hygienické potřeby, apod. Na odkládání klenotů, peněz a jiných cenností (např. hodinky, mobilní telefony apod.) jsou určeny speciální bezpečností schránky umístěné před vchodem do šaten a Člen je povinen je pro tyto účely používat.

  Člen odpovídá Provozovateli, jeho zaměstnancům či jiným pracovníkům, ostatním členům Klubu nebo jiným osobám nacházejícím se v Klubu za škodu, kterou jim způsobí na majetku nebo zdraví. Způsobí–li Člen škodu, je povinen poskytnout Provozovateli součinnost při vyplnění příslušného formuláře o škodě a škodu uhradit. Porušení některé z povinnosti dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  Člen vyslovuje uzavřením Smlouvy souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho údaje získané v souvislosti s jeho členstvím v Klubu.

  pro nakládání s osobními údaji Člena stanoví Provozovatel následující podmínky:

  • vymezení osobních údajů: jméno příjmení, titul, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, číslo telefonického kontaktu, fotografická podobizna
  • účel zpracování: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, identifikace Člena při vstupu do Klubu; statistika čerpání služeb v rámci členství, vyhodnocení kvality služeb Klubu a jejich zlepšování, informování Člena o organizačních záležitostech Klubu
  • prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě
  • období, na něž je souhlas dáván: doba trvání Smlouvy a 5 let po jejím ukončení
  • osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: Provozovatel, jeho zaměstnanci a pracovní a smluvní partneři, kteří zajištují služby Klubu jeho členům

  Člen má právo dle § 21 zákona. Člen má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv písemnou formou odvolat. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Člena elektronickou poštu pro potřeby šíření organizačních a obchodních sdělení týkajících se Klubu. Jde-li o obchodního sdělení, Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit Členovi jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Pravidla vstupují v platnost 20. 5. 2015. Kvalita - družstvo služeb má právo na jejich jednostranné změny a úpravy, na které vždy Člena předem upozorní, zejména emailem nebo osobně na recepci a dále zveřejní tyto podmínky na webu.

verze: 1.01, platná od: 20. 5. 2015

VOUCHERY a balíčky COOL MINI a COOL MAXI v prodeji ONLINE koupit balíček on-line