Politika integrovaného systému managementu

Společnost Kvalita družstvo služeb a KVALITA náhradní plnění s.r.o. se zabývají komplexními úklidovými službami, prádelenskou činností, agenturou práce, ostrahou objektů, facility službami a službami DDD (deratizace, dezinfekce a desinsekce) služby jsou především určeny pro podniky.

Kvalita družstvo služeb provozuje moderní KVALITA fitness & wellness sportovně relaxační centrum.

Obě společnosti vystupují společně pod obchodní značkou KVALITA profi partner ®. Hlavní důraz je kladen na dlouhodobé poskytování služeb za přijatelnou cenu a také na individuální přizpůsobivost různým požadavkům různorodých klientů.

 1. VZTAH K KLIENTOVI
  • obě společnosti se silně orientují na klienta
  • cílem všech našich činností a práce všech zaměstnanců je vždy splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků klienta na kvalitní úklidové služby, prádelenské služby, služby agentury práce, služby ostrahy budov, facility služeb a služeb DDD a také služeb KVALITA fitness & wellness
  • snažíme se maximálně vyjít vstříc veškerým požadavkům našich klientů k jejich maximální spokojenosti v rozsahu uzavřené smlouvy, objednávky a členství
 2. VZTAH SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH
  • všechny činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy (zdravotní, hygienické, bezpečností, ekologické, pracovněprávní a další) a případně jinými požadavkami, ke kterým jsme se zavázali
 3. VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
  • cílem je aby každý náš zaměstnanec byl přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a zajištění bezpečnosti práce na svém pracovišti pro prosperitu společnosti a má znát svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu
  • tak abychom mohli mít kvalitní zaměstnance zavazujeme se používat komplexní systém přístupu k zaměstnancům, založený na naprosté transparentnosti, dodržování Zákoníku práce a dalších předpisů
  • veškeré práce, které naši zaměstnanci provádějí jsou prováděny se zachováním bezpečnosti a zdraví při práci dané legislativou ČR a EU a správného environmentálního chování dané legislativou ČR a EU
  • VZTAH K DODAVATELŮM
  • všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací
  • chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je pravidelně detailně hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání
 4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP
  • nejvýznamějšími aspekty vyplývajícími z činnosti společnosti jsou produkce odpadů, používání chemických látek a přípravků; o těchto aspektech víme a řídíme je tak, abychom eliminovali negativní vlivy na životní prostředí
  • nejvýznamnějšími pracovními riziky je možnost popálení při prádelenské činnosti a při úklidu potřísnění kůže chemickou látkou a přípravkem, případně poškození končetin a hlavy při pádu na povrchu tyto pracovní rizika řídíme pravidelnými školeními a přidělováním OOPP
  • hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu naší provozovny, tak v rámci realizace zakázek u našich klientů
  • hlavním cílem v oblasti BOZP je minimalizaci incidentů
  • environmentální a bezpečnostní profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny nové cíle, cílové hodnoty a programy
  • zavazujeme se k prevenci (předcházení) znečišťování životního prostředí a předcházení pracovním úrazům
  • chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití
  • dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností
 5. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
  • touto schválenou a vyhlášenou Politikou ISM se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného managementu
  • změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality, environmentálního a bezpečnostního profilu a produkce společnosti
  • zlepšování kvality a péči o životní prostředí a BOZP v naší společnosti chápeme jako proces stálý a systematický

verze 1 platná od 1. 5. 2015