PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU
KVALITA fitness a wellness

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚDAJE O PROVOZOVATELI

  Tento provozní řád upravuje podmínky užívání a provozu sportovně relaxačního centra KVALITA fitness a wellness (dále jen „KVALITA fitness” nebo „Provozovatel”).

  1. PROVOZOVATEL A MAJITEL
   obchodní název: Kvalita – družstvo služeb
   sídlo: Dvořákova 383/17
   370 01 České Budějovice
   IČ: 13497863 DIČ: CZ13497863
   Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Dr., vložka 49.
   kontaktní e-mail: klient@kvalita.com
   webové stránky: www.kvalita.com
   odpovědná osoba: Radomír ŠPAČEK – ředitel
  2. PROVOZOVNA KVALITA fitness
   název provozovny: KVALITA fitness a wellness
   adresa: Husova třída 1373/13
   370 05 České Budějovice
   kontaktní e-mail: recepce@kvalitafitness.cz
   webové stránky: www.kvalitafitness.cz
   telefonní kontakt: 800 500 409
   bankovní spojení: 800 500 409 / 2010
   odpovědná osoba: Radomír ŠPAČEK - ředitel

   Písemná korespondence je přijímána výhradně na adrese sídla společnosti.

 2. OKRUH OSOB, NA KTERÉ SE PŘ VZTAHUJE

  Provozní řád klubu KVALITA fitness a wellness se vztahuje na všechny osoby pohybující se v prostorách KVALITA fitness a wellness, ať už se jedná o registrované členy KVALITA fitness a wellness či uživatele služeb na základě jednorázového neregistrovaného vstupu (dále jen „Člen“).

 3. POJMY

  Pojmy použité v tomto Provozním řádu klubu mají stejný význam jako pojmy použité ve smlouvě o členství a všeobecných podmínek a pravidel, pokud není výslovně stanoveno v konkrétním případě jinak.

 4. IDENTIFIKACE ČLENA (stejný jako bod 8. VOP)

  Každý člen je povinen se v KVALITA fitness identifikovat vždy, když chce využívat služby na základě svého členství. Člen je povinen uhradit při vzniku členství zálohu 300,- Kč oproti zapůjčení čipové karty, nebo čipového náramku, který je dokladem o členství. Karta/náramek umožňuje vstup do zařízení a evidence čerpaných služeb. Je majetkem KVALITA fitness a je zapůjčena jmenovitě Členovi uvedenému ve Smlouvě, který je povinen ji chránit před poškozením, zneužitím a v případě ukončení členství ji ihned KVALITA fitness vrátit. Ihned po vzniku členství je Člen povinen nechat se na náklady klubu vyfotografovat za účelem identifikace Člena. Odmítne-li Člen splnit povinnost dle předchozí věty, čipová karta, nebo čipový náramek mu nebude vydán a KVALITA fitness je oprávněna od této smlouvy odstoupit. Karta nebo náramek je nepřenosný a vystaven na jméno dle Smlouvy tj. Člen není oprávněn členskou kartu přenechat k využití jiné osobě. KVALITA fitness je oprávněn v případě zjištění neoprávněného užití členské karty osobou odlišnou od Člena, takovou členskou kartu zadržet a současně provést z kreditu na ni vloženého srážku až do výše 5 000 Kč. V případě, že člen čipovou kartu nebo čipový náramek ztratí nebo je vrátí poškozený, jeho záloha propadá KVALITA fitness jako náhrada za ztracenou čipovou kartu či čipový náramek. Aby člen mohl získat novou čipovou kartu nebo nový čipový náramek, je povinen opět složit KVALITA fitness zálohu ve výši 300,- Kč.

 5. DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
  1. ZÁKLADNÍ POPIS CENTRA

   KVALITA fitness je fitness a wellness se třemi základními zónami – cvičebními sály, posilovnou a wellness. Zóna sály zahrnuje 3 cvičební sály. Posilovna se skládá ze silové a cardio zóny. Zóna wellness je tvořena finskou saunou, bio saunou, infra saunou a Kneippovými lázněmi. KVALITA fitness je dále vybaveno souvisejícím sociálním zařízením, dámskými a pánskými šatnami se sprchami, VIP šatnou, barem, recepcí, dětským koutkem, zázemím pro zaměstnance, masérnou a MFK . Za zpracování a aktualizaci provozního řádu MFK jsou odpovědní provozovatelé těchto služeb, jakožto osoby odlišné od provozovatele KVALITA fitness.

  2. ZABEZPEČENÍ PROVOZU

   Na chodu provozovny KVALITA fitness se bude podílet 2 - 8 zaměstnanců a brigádníků a variabilní počet instruktorů a osobních trenérů.

  3. KAPACITY SÁLŮ

   kapacity sálů a dalších prostor jsou následující:

   Nagano 1998 sál: max. 17 osob
   Athény 1896 sál: max. 23 osob
   Barcelona 1992 sál: max. 13 osob
   Salt Lake City 2002 sál: max. 85 osob
   WELLNESS zóna: max. 27 osob
   masérna: max. 2 osob
   MFK: max. 2 osob
   dětský koutek: max. 5 dětí
   CELKEM kapacita: max. 176 osob
  4. PROVOZNÍ DOBA KLUBU (stejná jako bod 11. VOP)
   1. STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA KLUBU – letní období

    za letní období je uvažována doba od dubna do září

    RECEPCE pondělí – čtvrtek 06:00 – 22:00
    pátek 06:00 – 21:00
    sobota 15:00 – 21:00
    neděle a svátky 08:00 – 21:00

    V letní otevírací době si vyhrazujeme možnost uzavřít na max. 3 hodiny přes poledne (obvykle 11-14) v pracovní dny a v nepracovní dny na max. 5 hodin (obvykle 11-16)

    garantovaný počet hodin týdně: 72 hodin

    FITNESS otevírá s časem recepce a zavírá vždy 15 minut před uzavřením recepce
    WELLNESS pondělí – čtvrtek 07:00 – 21:00
    pátek 07:00 – 20:00
    sobota 16:00 – 20:00
    neděle a svátky 09:00 – 11:45, 16:00 – 20:00

    V letním období garantujeme provoz wellness min. po dobu 6 hodin v pracovní dny a v nepracovní dny min. po dob 4 hodin. Uvedená doba provozu wellness není závazná.

    garantovaný počet hodin týdně: 37 hodin

   2. STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBA KLUBU – zimní období

    za zimní období je uvažována doba od října do března

    RECEPCE pondělí – čtvrtek 06:00 – 22:00
    pátek 06:00 – 21:00
    sobota 08:00 – 21:00
    neděle a svátky 08:00 – 21:00

    V zimní otevírací době obvykle přes poledne zavřeno nebude.

    garantovaný počet hodin týdně: 100 hodin

    FITNESS otevírá s časem recepce a zavírá vždy 15 minut před uzavřením recepce
    WELLNESS pondělí – čtvrtek 10:00 – 21:00
    pátek 10:00 – 20:00
    sobota 10:00 – 20:00
    neděle a svátky 10:00 – 20:00

    V zimním období garantujeme provoz wellness min. po dobu 8 hodin v pracovní dny a v nepracovní dny min. po dob 6 hodin. Uvedená doba provozu wellness není závazná.

    garantovaný počet hodin: 67 hodin

   3. VÁNOCE A NOVÝ ROK

    V období vánočních svátků a Nového roku ve dnech 23.12., 24.12., 25.12., 31.12. a 01.01. je klub vždy uzavřen. V případě počtu garantované doby se tyto dny do týdenní garance hodin počítají jako kdyby bylo otevřeno.

   4. OBECNÉ USTANOVENÍ O PROVOZNÍ DOBĚ
    • provozní doba může být ze strany provozovatele optimalizována a upravována tak, že pro Členy s členstvím ECONOMY, STANDARD S, STANDARDW, PREMIUM a LUXURY je garantována dostupnost ve výše uvedené týdenní garanci
    • pokud by ze strany Provozovatele došlo k úpravě provozní doby a snížila by se provozní doba o více jak 15% týdně než je garantované hodiny týdně, má Člen nárok na snížení ceny členství ve stejném rozsahu jako byla snížena provozní doba
    • provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo zkrácení pracovní doby v odůvodněných případech - to platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro členy komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění, klimatizování a podobné vnější vlivy) a které nebylo možné provést mimo provozní dobu klubu. Členům v tomto případě nevzniká nárok na vrácení ceny členství nebo jinou finanční kompenzaci avšak vzniká jim nárok na prodloužení členství o dny případného přerušení provozu – toto prodloužení provede Provozovatel automaticky všem členům.
    • případnou plánovanou změnu provozní doby je Provozovatel oznámit všem členům nejpozději 30 dní před plánovanou změnou, oznámením se rozumí umístí nové provozní doby na webové stránky www.kvalitafitness.cz, další dostupné komunikační prostředky (facebook apod.) a rozeslání na kontaktní e-mail Člena (Provozovatel neručí za doručení do e-mailové schránky Člena) – toto ustanovení se netýká neplánovaných přerušení provozu uvedené v předchozím bodu
    • případná změna provozní doby a při dodržení týdenní garance hodin nemůže být ze strany důvodem k ukončení Smlouvy
 6. VYTÁPĚNÍ A OSVĚTLENÍ

  Vytápění je řešeno ústředním topením a centrálním vzduchotechnickým zařízením. Větrání je řešeno centrálním vzduchotechnickým zařízením. Osvětlení je řešeno elektricky v drtivé většině LED osvětlením.

 7. POPIS VYBAVENÍ KVALITA fitness a wellness
  1. KVALITA fitness a wellness je vybavena posilovacími a cardio stroji.

   stručný popis sálů a místností:

   Nagano 1998 sál: je vybaven pomůckami pro cvičení: TRX, Kruhový trénink a další druhy posilovacích a kondičních cvičení
   Athény 1896 sál: je vybaven Bosu Balance Trainer, trampolínami, karimatkami, činkami, gym bally, overbally a dalšími pomůckami potřebnými k sálovým lekcím a další druhy posilovacích a kondičních cvičení
   Barcelona 1992 sál: je vybaven Alpitrack stroji v počtu 13-ti kusů
   Salt Lake City 2002 sál: stroje Technogym ®
   WELLNESS zóna: 3 sauny (1 x suchá finská, 1 x bio sauna vlhká a 1 x infra sauna)
   masérna: 2 x masážní polohovatelná lůžka, sprchový kout
   MFK: 1 x masážní polohovatelné lůžko, umyvadlo
   dětský koutek: multimediální TV, hračky a hry pro děti
  2. ÚKLID A ČISTOTA
   1. Pomůcky a přístroje pro každého člena se používají čistě umyté a desinfikované. K desinfekci jsou používány přípravky s virucidním a baktericidním účinkem v koncentracích a expozicích dle návodu na etiketě. Při práci s dezinfekčními prostředky personál KVALITA fitness a wellness dodržuje zásady ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a používá osobní ochranné pomůcky. K zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, se střídají min. jedenkrát měsíčně desinfekční přípravky s různými aktivními látkami. Při znečištění biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede dekontaminace místa, tj. dezinfekce s následnou mechanickou očistou.

   2. Úklid všech prostor KVALITA fitness a wellness se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně navlhko, úklid s použitím desinfekčních prostředků se provádí nejméně jedenkrát týdně. Hygienická zařízení se uklízejí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím desinfekčních prostředků. Odpadkové koše se vyprazdňují minimálně jedenkrát denně s následnou očistou a desinfekcí.

   3. Kontrola účinnosti vzduchotechnického zařízení je zajištěna (včetně výměny filtrů) alespoň jedenkrát do roka. Malování provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně jedenkrát za dva roky. Hygienické zařízení se maluje alespoň jedenkrát do roka. Umyvadla, sprchy nebo mísy k umývání musí být pro každého člena čisté a dezinfikované.

 8. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY ZAMĚSTNANCŮ A OCHRANY ZDRAVÍ ČLENA
  1. Pracovníci KVALITA fitness a wellness jsou povinni používat ochranné prostředky dle charakteru vykonávané práce. Při poskytování služeb je možno používat jen pomůcky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují.

  2. Pracovníci KVALITA fitness mají k dispozici zázemí, v němž mají možnost ukládat svůj civilní oděv odděleně od oděvu pracovního a to rezervovanou šatní skříňku.

  3. V KVALITA fitness se nesmějí vyskytovat předměty nesouvisející s poskytovanými službami. K dispozici je lékárnička vybavená v souladu s charakterem poskytovaných služeb, která je umístěna na recepci KVALITA fitness a v prostorách sálu Salt Lake 2002, personál je vyškolen v oblasti první pomoci.

  4. Instruktoři a trenéři jsou povinni průběžně poučovat, proškolovat a informovat členy o možných zdravotních rizicích souvisejících s čerpáním poskytovaných služeb.

  5. Do KVALITA fitness je zakázán vstup zvířatům.

  6. Ve všech prostorách KVALITA fitness je zakázáno kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů vnesených z venčí či jiných návykových látek. Mimo prostory baru je konzumace nápojů povolena výhradně v plastových obalech s uzávěrem.

 9. PROVOZNÍ PODMÍNKY WELLNESS ZÓNY
  1. Provozní doba wellness zóny je uvedena v bodě 5.4.1. Pracovníkem odpovědným za provoz wellness zóny je vedoucí recepce, resp. pověřený pracovník recepce nebo baru.

  2. Wellness zóna je tvořena finskou saunu s kapacitou až 17 osob, bio saunou s kapacitou až 7 osob, infra saunou s kapacitou až 3 osoby, odpočívárnou s kapacitou až 14 osob.

  3. KVALITA fitness je povinen zajistit a dbát na odbornou a zdravotní způsobilost pracovníků wellness zóny. V případě výdeje prádla má KVALITA fitness nastavena pravidla manipulace a uskladňování čistého a použitého prádla, praní a přepravy prádla v souladu s ust. § 29 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 135/2004 Sb. (dále jen „vyhláška“) a dodržování těchto pravidel průběžně kontroluje.

  4. Prádlo je ve wellness zóně poskytováno pro každého člena jednorázově, opakované použití prádla je nepřípustné. Použité prádlo se ukládá do vyčleněného prostoru, odděleného od pracovního prostoru. Dosoušení prádla v provozní místnosti v době provozu je nepřípustné. Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním a druhotnou kontaminací vhodným obalem. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu. Obaly musí být omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Prádlo nesmí zůstávat vlhké v obalech. Používané prádlo je z materiálu, který se dá vyvářet. Praní prádla a doprava prádla je zajišťováno dceřinou společností KVALITA náhradní plnění s.r.o.

  5. Člen vstupuje do wellness zóny a čerpá tyto služby na vlastní nebezpečí, a to jen v případě, že je nabízených procedur zdravotně schopen.

  6. KVALITA fitness má nastavena pravidla provozování a dezinfekce všech prostor wellness zóny v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a s vyhláškou a jejich dodržování zajišťuje a průběžně kontroluje. Prostory wellness zóny musí být udržovány v čistotě. Záchody včetně sedátek, sprchy a šatny musí být proto uklízeny a dezinfikovány podle potřeby, při provozu zařízení minimálně jednou denně.

  7. KVALITA fitness zajišťuje aby provoz wellness zóny probíhal v plném souladu s vyhláškou ve všech sledovaných parametrech, tj. v otázce dodržování kapacity sauen, WC, sprch, šaten a odpočívárny, v otázce jakosti vody a její kontroly a hodnocení, teploty v saunách i ostatních prostorách wellness zóny, mikroklimatických podmínek sauen, apod.

  8. Na viditelném místě wellness zóny je umístěn návštěvní řád sauny (jehož výňatek je uveden níže v bodě 9.9. a průvodce správným saunováním, jenž bude opatřen i důležitými telefonními čísly (první pomoc, hasiči, policie) pro případ krajní nouze či ohrožení života nebo zdraví členů.

  9. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SAUNY
   • před návštěvou sauny doporučujeme konzultaci s lékařem o vhodnosti využívání sauny s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav
   • každý se saunuje na vlastní odpovědnost
   • doporučujeme dbát v souvislosti s pobytem ve wellness zóně na zvýšený příjem tekutin
   • vstup do wellness zóny je zakázán, pokud trpíte zjevnými příznaky akutního onemocnění (např. zvýšenou teplotou, kašlem, rýmou, bolestí hlavy, malátností, střevními chorobami)
   • stejně tak je zakázán vstup, pokud trpíte infekčními onemocněními
   • vstup do wellness zóny je rovněž zakázán, pokud jste pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek
   • před samotným saunováním je nutné provést kompletní očistu těla teplou vodou za použití mýdla, následně se osušit a teprve poté vstoupit do sauny
   • v sauně (i v odpočívárně) je nutné se chovat tiše a diskrétně, aby nebyli rušeni ostatní
   • z hygienických důvodů je nutné při sezení či ležení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používat k podložení celého těla (včetně chodidel) prostěradlo či osušku - prostěradlo či osuška musí splňovat minimální rozměry 70 x 140 cm
   • ve všech prostorách wellness zóny je nutné se pohybovat opatrně, neběhat a neskákat, aby se předcházelo riziku vzniku úrazu uklouznutím
   • saunování dětí je povoleno pouze v doprovodu dospělé osoby
   • v prostoru wellness zóny je zakázáno stříhat si nehty a vlasy, holit se
 10. PROVOZNÍ PODMÍNKY POSILOVNY
  1. Provozní doba fitness je uvedena v bodě 5.4.1. Pracovníkem odpovědným za provoz posilovny je trenér manažer.

  2. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního zařízení jsou zakázány.

  3. Členové užívají její zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž jsou povinni se před užitím přesvědčit, zda příslušné zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud člen zjistí závadu, je povinen ji bezodkladně nahlásit na baru či na recepci KVALITA fitness. Užívání stroje či zařízení se závadou není povoleno.

  4. KVALITA fitness provádí průběžnou kontrolu, promazání a čištění strojů a zařízení posilovny v souladu s požadavky jejich výrobce a návodem k použití, nejméně však jedenkrát ročně.

  5. KVALITA fitness umístila na viditelném místě každého stroje bližší podmínky použití jednotlivých strojů, přístrojů a dalších zařízení umístěných v posilovně – vše je vyznačeno graficky. V případě potřeby je k dispozici barman či trenér, který vysvětlí vše osobně.

  6. Člen vstupuje do posilovny na vlastní nebezpečí a jen v případě, že je cvičení zdravotně schopen.

 11. PROVOZNÍ PODMÍNKY CVIČEBNÍCH SÁLŮ
  1. Provozní doba cvičebních sálů se odvíjí od rozvrhu jednotlivých cvičebních lekcí. Pracovníkem odpovědným za provoz cvičebních sálů je sportovní manažer.

  2. Člen vstupuje do cvičebních sálů a účastní se cvičebních lekcí na vlastní nebezpečí a jen v případě, že je cvičení zdravotně schopen. Cvičební lekce se uskuteční i v případě, že se na lekci dostaví pouze 1 zájemce.

 12. OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Člen KVALITA fitness je povinen se vůči ostatním členům chovat ohleduplně, slušně a v souladu s dobrými mravy a hygienickými normami, respektovat pokyny personálu KVALITA fitness a šetrně zacházet s veškerým vybavením KVALITA fitness.

  2. Vstup do všech prostor KVALITA fitness za recepcí a šatnami je povolen pouze v čisté a kvalitní sportovní obuvi s podrážkou, která nezanechává na podlaze šmouhy a ve sportovním oblečení vhodném dle členem čerpané služby. Člen je povinen vstupovat do KVALITA fitness vždy s čistě vypraným sportovním oblečením, aby případným zápachem neobtěžoval ostatní členy. K převlékání a odkládání oblečení a dalších osobních věcí členů slouží výlučně prostory šaten, nebo botníky umístěné před vstupem do šaten. Odkládání rozměrnějších zavazadel (batohů a tašek), cenností, klíčů od trezorových skříněk, mobilních telefonů apod. mimo prostor šatny je zakázáno. Ve sprchách je zakázáno stříhat si nehty a vlasy, holit se.

  3. Člen je povinen při odchodu z KVALITA fitness vyklidit jím použitou šatní skříňku. V případě, že tak neučiní, je KVALITA fitness oprávněna tuto skříňku odemknout a věci člena v ní umístěné uskladnit na náklady člena – viz ceník (Toto neplatí pro členy LUXURY nebo členy využívající službu TRVALÁ SKŘÍŇKA). KVALITA fitness je následně povinen tyto věci členovi vydat při jeho další návštěvě KVALITA fitness, uskuteční-li se tato návštěva do jednoho měsíce, a po uhrazení ceny dle ceníku. V opačném případě je KVALITA fitness oprávněna s takovými věcmi člena volně nakládat.

  4. KVALITA fitness odpovídá za členem odložené věci v souladu s ust. § 433 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tedy za věci odložené na místě k tomu určeném (tím je řádně uzamčená šatní skříňka). Člen je povinen v zájmu předcházení vzniku škod veškeré cennosti, finanční částky i movité věci, cenné šperky a klenoty, uzamknout do trezorových šatních skříněk k tomu určených (klíč na vyžádání na recepci). V případě jejich uschování v šatní skříňce za jejich ztráty, odcizení či zničení KVALITA fitness neodpovídá.

  5. KVALITA fitness si vyhrazuje právo průběžně upravovat otevírací dobu i rozvrh jednotlivých cvičebních sálů v závislosti na poptávce členů a na kapacitě KVALITA fitness.

  6. Poslední možnost vstupu do KVALITA fitness je nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. Člen je povinen opustit prostory KVALITA fitness nejpozději v čas skončení provozní doby.

  7. KVALITA fitness si vyhrazuje právo bez náhrady vykázat z provozovny člena, který svým chováním hrubě poruší povinnosti stanovené tímto Provozním řádem

  8. Tento Provozní řád, verze 2.0 je platná a účinná ode dne 27. 5. 2015.

  Radomír ŠPAČEK

  ředitel